شماره حساب ها

بانک ملی ۶۰۳۷-۹۹۷۱-۶۱۸۴-۲۷۳۸
بانک سامان

۶۲۱۹-۸۶۱۰-۲۲۹۷-۹۰۴۰

بانک ملت

۶۱۰۴-۳۳۷۸-۸۰۱۲-۸۸۵۳

بانک پارسیان

۶۲۲۱-۰۶۱۱-۰۱۰۳-۶۰۰۴

کلیه شماره کارتهای فوق به نام حــیـدر عـمـارلـو می باشد

برای پرداخت موبایلی بدون نیاز به اینترنت یا گوشی هوشمند از طریق شماره گیری کد زیر اقدام نمایید

*۷۸۸*۹۷*۱۷۳۱#